مطالعه چیست؟

روان درمانی چیست؟

ما به دنبال شرکت کنندگان در مطالعه هستیم

معلومات مربوط به طرح تداوی:

برای ايجاد يک روش تداوی جديد، مشارکت مردان ضروری است. اين روش تداوی، بطور گروپی صورت میگيرد و برای پناهجويان رايگان است. اين طرح اشخاصی را تحت پوشش قرار میدهد که وقايع استرسزايی را تجربه کرده و يا سابقه مصرف مشروبات الکولی، دوا و يا مواد مخدر را

داشتهاند.

در جريان دوره تداوی، استراتژیهای موثری تعليم داده میشوند تا اشخاص بتوانند برای مقابله با احساسات استرسزا عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

اين جلسات با حضور ترجمان شفاهی و در ده نوبت برگزار خواهند شد. همواره همان لسان در گروپها مورد استفاده قرار میگيرد.

اين تداوی گروپی تحت بخشی از يک تحقيق صورت میگيرد. اشتراک در اين تحقيق بصورت ناشناس انجام میشود و دادههای حاصل از آن به صورت کاملا محرمانه

مورد استفاده قرار میگيرند.

اگر میخواهيد تا در اين تحقيق اشتراک کنيد لطفا با ما در تماس شويد تا معلومات بيشتری در اختيار شما قرار داده شود.

شرايط اشتراک کنندگان:

  • مرد
  •   دارای حداقل 18 سال سن
  •   سابقه فرار
  •   تجربيات استرسزا
  •   استفاده زياد از مشروبات الکولی، دوا و مواد مخدر

 

Downloadlink für Flyer in Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi: https://www.zis-hamburg.de/uploads/tx_userzis/PREPARE_Info_Flyer_deutsch-arabisch-farsi.pdf

تماس

Berlin:  
Berlin@zis-prepare.de

+49 170 901 3522

Bremen:
Bremen@zis-prepare.de
+49 170 900 6457

Frankfurt:
Frankfurt@zis-prepare.de
+49 170 901 5259

Hamburg:
Hamburg@zis-prepare.de
+49 
170 901 4877

Hannover:
Hannover@zis-prepare.de
+49 
170 811 9483

München:
Muenchen@zis-prepare.de
+49 
170 901 3299

Instagram:
https://www.instagram.com/pre.pare_/

Facebook:
https://www.facebook.com/Prepare-106926274320704

لینک را به اشتراک بگذارید